Regulamin wypożyczalni
 
 1. Sprzęt narciarski będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt narciarski oraz dokłada wszelkich starań by spełnić oczekiwania klienta w tym zakresie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pomieszczenie jest monitorowane.
 2. Klient ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu oraz cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera ze SKIMO - Przemysław Sobczyk z siedzibą w Zakopanem umowę cywilno - prawną zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.
 3. Wypożyczenia sprzętu może dokonać jedynie osoba pełnoletnia mająca zdolność prawną. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie jednego z dokumentów: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, z którego są spisywane dane w celu zawarcia umowy wypożyczenia. Osoba która nie posiada dokumentu może dokonać wypożyczenia poprzez zabezpieczenie finansowe (tzw. depozyt) który ustala wypożyczalnia. W razie wątpliwości personel może  zażądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia.
 4. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Klient decydując się na wypożyczenie ma świadomość, że jazda na nartach związana jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania sportów zimowych mogą polegać na doznaniu urazów ciała, ryzyka chorób, a nawet śmierci klienta lub osoby trzeciej. Klient pomimo iż ma świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu.
 6. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. Korzystanie ze sprzętu lub użyczenie go osobie trzeciej odbywa się na własną odpowiedzialność.
 7. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe w wyniku użytkowania osób trzecich i nieprawidłowej eksploatacji sprzętu.
 8. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni. Klient odbierając sprzęt sprawdza jego stan techniczny i kompletność  oraz zobowiązuje się go zwrócić  w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użycia.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub utratą sprzętu. W zakres odpowiedzialności wchodzi ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie szaty graficznej jak i ślizgów oraz złamanie lub zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o cennik sprzętu, wartości braków lub koszt naprawy. Ustaloną kwotę Klient zobowiązuje się uregulować wraz ze zwrotem sprzętu lub powiadomieniu o jego zaginięciu.
 10. Okresem rozliczeniowym wypożyczenia jest jeden dzień. Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z cennikiem, które nalicza sięod dnia wypożyczenia do dnia oddania sprzętu. Za dzień wypożyczenia uznaje się godziny pracy - otwarcia wypożyczalni.
 11. Firma SKIMO - Przemysław Sobczyk z siedzibą w Zakopanem nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.
 12. Na podstawie  ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101 póz. 926) wypożyczalnia nie przetwarza i magazynuje danych osobowych.
 13. Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego.
 14. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd w Zakopanem
Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres e-mail: narty@yurtabar.pl